Ədl (İlahi ədalət)

1-ci dərs Bəndələrinin faydalanması üçün hər cür nemətəri yaradan Allahın zalım ola biləcəyini ağıl necə qəbul edə bilər? Zülm elmsizlik, cahillik, gücsüzlük və məqampərəstlik… kimi şeylərin nəticələrindəndir. Allahın zatı bütün bunlardan münəzzəhdir. Zülmün mənşəyi araşdırılacaq olsa, əldə ediləcək səbəblər bunlardan ibarət olacaq: 1- İflas qorxusu: Başqa bir fabrikin açılmasıyla öz mənfəətlərini təhlükədə görüb ola biləcək iflasdan qorxan bir […]

İmam Rza (ə)-ın şəhadəti

İmam Rza (ə) atası İmam Museyi-Kazim (ə) vəfat etdikdən sonra Allahın əmri və atasının təyini ilə imamət məqamına çatdı. İmaməti dövrünün bir qisimini Abbasi xəlifəsi Harunun zamanında yaşadı. Daha sonra bir müddət, onun oğlu Əmin və bir başqa hissəsini oğlu Mə’munun zamanında keçirtdi. Məmun atasından sonra qardaşı Əminlə razılaşa bilmədi və bu, bir çox qanlı […]

İnsanın əlləri ona şahidlik edəcək – İsra surəsi

Qurani-Kərimə əsasən Allah Təala insanı yaradaraq ona ağıl və idrak bəxş edib. Bununla da insanı varlıq aləminin ən üstünü qərar verib. Təbii ki, bu üstünlük insana verilən bir imtiyaz olmaqla bərabər onu məsuliyyətli edir. Çünki hər bir insan ağıl və idrakının qədərində hesaba çəkiləcək. İslam şəriətinə əsasən uşaqların və əqli qüsuru olanların məsuliyyətdən azad olması […]

İslamda astronomiya və astrologiya elmi – nücum

Ərəb dilindən tərcüməsi “ulduzlar” deməkdir. Ümumi mənada, göy cismlərinin vəziyyətini və hərəkətini, habelə, yerdə baş verən hadisələrə onların təsirini öyrənən elmə deyilir. Şərq dünyasında nücum elmi paralel olaraq iki istiqamətdə fəaliyyət göstərib: həm sırf astronomiya, həm də astrologiya mənasında. Nücum elminin tarixi çox qədimdir. Bütün qədim sivilizasiyalarda (Misir, Şumer, Babilistan, Çin, Yunanıstan, Roma və s.) […]

İnadla əldə edilən elm

Əsl adı Hüseyn olan, «Ağa Camal Xansari» və «Cəmalül-mühəqqiqin» (tədqiqatçıların camalı) ləqəbləri ilə tanınan alimin atası Ağa Hüseyn Xansari də böyük din alimlərindən idi. Ağa Hüseyn Xansari həm fiqh sahəsində, həm də kəlam elmində bacarıq sahibi idi. Onu «ustadül-küll fil-küll», yəni bütün elmlərin mütləq ustadı adlandırırdılar. Deyirlər ki, Səfəvi şahı Süleyman səfərə gedəndə alimi öz […]

MƏHƏRRƏM AYININ ƏMƏLLƏRİ

Agah olaq ki, bu ay Məsumların (ə) və onların davamçılarının qəm və qüssə ayıdır. Həzrət İmam Rzadan (ə) nəql edilir: “O zaman ki, Məhərrəm ayı gələr, heç kim atamı gülərüz görməzdi. Onuncu gününə qədər bu qəm və qüssəli olmağı davam edərdi. Aşura günü çatanda, onun müsibət, qəm və göz yaşı günü olardı. Buyurardı: Bu gün elə […]

Məhərrəm ayının başlanacağı tarix açıqlanıb

Belə ki, Hicri-qəməri təqvimi ilə 1443-cü il başa çatır, yeni 1444-cü ilin başlanğıcı – Məhərrəm ayının 1-i iyulun 30-na təsadüf edir. Məhərrəm ayının 10-u – Aşura günü isə avqustun 8-nə düşür. Aşura günündə ənənəvi qanvermə aksiyaları keçirilir. Avqustun 28-i Məhərrəm ayı başa çatır, 29-dan isə Səfər ayı başlayır və sentyabrın 26-da başa çatacaq. Qafqaz Müsəlmanları […]

“ELMİ TƏFSİR” TERMİNİ HAQQINDA (Quranın tәcrübi elmlәrlә uyğunlaşdırılması)

Tәfsir bir şeyin üzәrindәn pәrdәni, örtüyü götürmәk mәnasını ifadә edir. Bu söz Quran һaqqında işlәdildikdә isә onun sözlәrindәki anlaşılmazlıqları aydınlaşdırmaq, bu vә ya digәr ayənin mәna vә mәqsәdlәrini aşkara çıxarmaq, izaһ etmәk nәzәrdә tutulur. Elmdәn mәqsәd isә burada tәcrübi (empirik) elmlәrdir. Hansı ki, tәbiәtә һakim olan qanunauyğunluqların vә nәzәriyyәlәrin yanlışlığını vә ya doğruluğunu tәcrübә yolu […]

BU GÜN İMAM MUSEYİ KAZIM (ə) IN TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR

Bu gün imam Museyi Kazimin (ə) mövlud günüdür. Bu əlamətdar gündə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirik. O Həzrətin adı Musa ləqəbi Kazim anası Həmidə adlı çox fəzilətli bir qadın atası isə altıncı İmam Həzrət Sadiq (ə) olmuşdur. İmam Kazim (ə) hicrətin 128-ci ilində (Mədinənin yaxın kəndlərindən biri olan) Əbva adlı bir yerd dünyaya gəlmiş hicrətin […]